Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický sprievodca

Všeobecné obchodné podmienky

1. Ponuka a objednávka

 • Celý predaj produktov a / alebo služieb spoločnosťou "Sending my CV" (ďalej len Sending My CV) sa riadi týmito obchodnými podmienkami.
 • Odoslaním záväznej objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil a prejavil súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
 • Akákoľvek zmena musí byť vykonané písomne a Sending My CV s ňou musí výslovne súhlasiť.
 • Objednávka je platná len po schválení manažmentu Sending My CV a po zaplatení vstupných poplatkov.
 • Vo výnimočných prípadoch, nezávislých na vôli spoločnosti Sending My CV, je táto spoločnosť zbavená akýchkoľvek záväzkov.
 • Sending My CV nie je spoločnosťou, ktorá by zaisťovala dohody týkajúce sa ponuky a predaja alebo dodávku produktov a / alebo služieb medzi jednotlivcami, právnymi osobami dostupnými cez internetové stránky a vstupovala do rokovaní s treťou stranou.

2. Kúpna cena

 • Všetky kúpne ceny uvedené v ponuke Sending My CV sú uvedené v Eurách a nezahŕňajú DPH. Ponuka je platná dva mesiace od vydania.
 • Sending My CV má právo na zmenu predajnej ceny v prípade nárastu cien materiálov a / alebo miezd a / alebo ostatných cenotvorných častí.

3. Dodacie podmienky

 • Doručenie, dodanie, príjem a prevzatie služieb prebieha cez Internetové stránky spoločnosti Sending My CV.
 • Zákazník nemôže odmietnuť čiastočné dodanie služieb.
 • Zlyhanie jednej strany v dodaní služieb neoprávňuje zákazníka odmietnuť celú zákazku.

 

4. Lehoty

 • Uvedená lehota je len orientačná a bude splnená v najkratšej možnej dobe.
 • Oneskorenie v splnení objednávky neoprávňuje Sending My CV k zrušeniu objednávky, ani neoprávňuje klienta, aby si objednané služby zaobstaral u inej spoločnosti a nárokoval si výklady.
 • Lehota sa začína počítať od odoslania objednávky.

5. Reklamácie

 • Reklamáciu týkajúce sa fakturácie alebo služieb Sending My CV môžete uplatniť mailom registrovaného zákazníka osem dní od doručenia faktúry alebo služieb, počnúc nasledujúcim dňom od dátumu ich doručenia.

6. Platobné podmienky

 • Pokiaľ nie je dohoda iná, faktúry a platby je možné uhradiť v Eurách v registrovanej kancelárii Sending My CV pred doručením alebo v hotovosti. Klient hradí všetky výdavky v súvislosti s prevodom peňazí a poplatky za výmenu platby z inej meny.
 • Bez ohľadu na okolnosti, ak nie je platba uhradená do dátumu splatnosti, bude naúčtovaný úrok 12% ročne bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Nezaplatené faktúry a platby budú automaticky a bez predchádzajúceho upozornenia účtované jednorazovú čiastkou 15% kompenzácie, v minimálnej výške 100 €.

7. Súdne právomoci a zákony

 • Súdy v Bruseli majú výhradné právomoci riešiť akýkoľvek spor.
 • Avšak si Sending My CV vyhradzuje právo na začatie právneho konania proti svojim klientom skôr, než akýkoľvek iný súd so súdnymi právomocami.
 • Vzťahy medzi stranami sa riadia zákonmi Belgicka.

 

8. Odstúpenie od zmluvy

 • Objednávka môže byť zrušená len so súhlasom Sending My CV.
 • Ak bude objednávka zrušená, bude naúčtovaný jednorazový storno poplatok vo výške 50% z ceny vrátane DPH, s nárokom na ďalší poplatok v prípade, že sa preukáže, že Sending My CV utrpela vyššie finančné straty.

9. Intelektuálne vlastníctvo

 • Je prísne zakázané, aby klient posielal nadobudnuté informácie tretej strane, ani po dobrom uvážení. Je zakázané vytvárať kópie dokumentov, pokiaľ tieto neslúžia na bezpečnostné účely.
 • V prípade porušenia vyššie uvedených nariadení, Sending My CV si vyhradzuje právo na obmedzenie alebo ukončenie zmluvy a prijme akékoľvek dodatočné opatrenia bez poškodenia práv na odškodnenie alebo prenechanie vzniknutých škôd na dodávateľoch Sending My CV, a to všetko bez predchádzajúceho upozornenia.

10. Osobné údaje

 • Ak sa klient nevyjadrí inak, Sending My CV použije fakturačné údaje, týkajúce sa klienta, na ďalšiu ponuku produktov a služieb, o ktoré by klient mohol mať záujem.
 • Ak je klientom fyzická osoba, môže kedykoľvek rozhodovať o nakladaní so svojimi osobnými údajmi a zabrániť ich spracovaniu, pokiaľ to nebráni v naplnení zmluvnej dohody, alebo ak to nevyžadujú právne záväzky.
 • Klient má právo opraviť, doplniť alebo vymazať akékoľvek chybné, neúplné alebo nepresné údaje.

11. Právna zodpovednosť

 • Za žiadnych okolností nie je portál Sending My CV zodpovedný za správnosť a presnosť zozbieraných údajov. Predpokladá sa, že osoby poskytujúce informácie počas registrácie tak robia poctivo a spoľahlivo.

 

Pridajte sa k SMCV, je to zadarmoPartant pour trouver le job de votre vie