Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický sprievodca

Užívateľské podmienky
 • Než vstúpite na tieto stránky, starostlivo si prečítajte nasledujúce podmienky. Vstupom na tieto Internetové stránky automaticky potvrdzujete, že ste čítali a prijali nižšie uvedené Podmienky.
 • Ak s Podmienkami nesúhlasíte, opustite prosím tieto Internetové stránky.
 • Sending my CV si vyhradzuje právo na zmenu nižšie uvedených autorských práv. V súvislosti s tým je potrebné, aby ste sa pravidelne informovali o všetkých zmenách na týchto internetových stránkach. Ak budete aj naďalej navštevovať tieto stránky, prijímate tak ich všetky zmeny a úpravy.

1. Autorské práva

 • Tieto Internetové stránky sú vlastníctvom spoločnosti Sending my CV (ďalej len Sending My CV). Táto stránka, tento projekt, uvedený text, logá spoločnosti, reprezentácie a forma spadajú pod autorské práva spoločnosti Sending My CV. Je možné, že na týchto Internetových stránkach nájdete informácie, ktoré pochádzajú od tretej strany a/alebo iných zdrojov. V takom prípade sa tak deje v súlade s ich autorskými právami.
 • Na týchto internetových stránkach sa môžu objaviť názvy iných spoločností a obchodné značky, ktoré naďalej zostávajú vo vlastníctve ich majiteľov.
 • Obsah týchto stránok si môžete stiahnuť za nasledujúcich podmienok:
  • Tlač informácií z týchto stránok je určený len pre osobné potreby a neziskovú činnosť.
  • Všetky autorské práva, obchodné známky a ďalšie informácie zostanú neporušené.
  • Tieto podmienky bezpodmienečne akceptujete a prispôsobíte sa ich požiadavkám.
  • Akékoľvek iné použitie obsahu týchto Internetových stránok - rozširovanie (za iným účelom, ako je uvedené vyššie) alebo ich adaptácia, distribúcia alebo publikovanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Sending My CV je prísne zakázaná a znamená porušenie autorských práv Sending My CV.
  • Sťahovanie, kopírovanie a rozmnožovanie obsahu týchto stránok v žiadnom prípade neposkytuje užívateľovi vlastnícke práva na tento obsah.
  • Je prísne zakázané používať obsah týchto Internetových stránok na iných stránkach bez predchádzajúceho písomného súhlasu Sending My CV.

 

2. Poskytovanie služieb/Obmedzenie zodpovednosti

 • Pokiaľ nie je uvedené inak, informácie na týchto Internetových stránkach a ich obsah slúži len na informačné účely.
 • Hoci spoločnosť Sending My CV urobila všetky opatrenia, aby zaručila správnosť informácií uvedených na týchto Internetových stránkach a preverovala všetky opatrenia dostupné na týchto Internetových stránkach v čase ich zverejnenia, Sending My CV nezaručuje (ani explicitne ani implicitne) užívateľovi týchto Internetových stránok, že informácie sú správne, úplné, aktuálne alebo že stránky neobsahujú chyby a závadný materiál (vírusy, atď.) ani s ohľadom na preberanie informácií pre špecifické účely a zámery podľa platného práva.
 • Užívateľ súhlasí s tým, že uhradí všetky náklady spojené s užívaním týchto stránok.
 • Sending My CV neberie žiadnu zodpovednosť akéhokoľvek druhu - za predpokladu, že zákon takúto výnimku umožňuje - týkajúce sa použitia alebo interpretácie obsahu týchto Internetových stránok. Tieto Internetové stránky sú prístupné za týchto podmienok a sú dostupné na vlastné riziko užívateľa bez akejkoľvek záruky.
 • Sťahovanie, ukladanie alebo získavanie akýchkoľvek informácií z tejto Internetové stránky je možné len na vlastné riziko a zodpovednosť. Užívateľ je zodpovedný za akúkoľvek škodu alebo stratu dát na svojom počítači.
 • Zriekate sa akejkoľvek náhrady od Sending My CV a jej zamestnancov za akýkoľvek druh škody, za právne konanie, za náklady spojené s používaním týchto stránok a za akýkoľvek druh komunikácie, nech sa týka porušenia týchto podmienok či čohokoľvek iného.

3. Hypertextový odkaz

 • Tieto Internetové stránky obsahujú hypertextové odkazy na iné stránky. Potvrdzujete, že ste uzrozumený s tým, že Sending My CV nie je zodpovedná za obsah týchto stránok alebo za stránky, ktoré odkazujú na Internetové stránky Sending My CV. Sending My CV sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za obsah, správnosť, legálnosť, spoľahlivosť alebo platnosť stránok, na ktoré odkazuje. Sending My CV nie je autorom ich obsahu, hypertextových odkazov ani služieb, ktoré tretia strana poskytuje.
 • Ak chcete použiť odkaz na túto Internetovú stránku, musíte vopred výslovne súhlasiť s nasledujúcimi podmienkami:
 • Podať písomnú žiadosť Sending My CV o písomné povolenie.
  • Nevkladať odkaz na tieto Internetové stránky a nevytvárať žiadne priame odkazy s týmito Internetovými stránkami.
  • Po návšteve stránok musí byť zrejmé, že web Sending My CV nepodporuje aktivitu žiadnych iných stránok, spoločností a právnických osôb ,ani explicitne, ani implicitne, a že nie je akýmkoľvek spôsobom diskreditovaný.

 

4. Ochrana súkromia

 • Pred vstupom na tieto Internetové stránky sa zoznámte s predpismi o ochrane súkromia.Tieto predpisy sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok, ktoré Vás informujú o spracovaní Vašich osobných údajov
 • Ak komunikuje so Sending My CV prostredníctvom internetu, musíte brať do úvahy, že nie je ochrana odoslaných a prijatých správ zaručená. Poslaním dôležitých informácií e-mailom súhlasíte s vyššie spomínaným možným rizikom straty súkromia na internete.
 • Na základe zákona z 8. decembra 1992 (v Belgicku) a zákona z 6. januára 1978 (vo Francúzsku) týkajúce sa ochrany súkromia vzhľadom na osobné údaje, užívatelia majú právo akokoľvek upravovať, meniť a vymazať údaje, ktoré sa ich týkajú. Kedykoľvek môžu vzniesť námietku, bezplatne a bez nutnosti podania akéhokoľvek vysvetlenia, proti šíreniu ich osobných údajov zaslaním žiadosti na nasledujúcue-mailovú adresu: info@sendingmycv.com.

5. Právne opatrenia

 • Návštevou týchto Internetových stránok súhlasíte s tým, že všetky spory súvisiace s užívaním týchto Internetových stránok spadajú pod belgickú legislatívu.
 • Bruselské súdy majú v týchto záležitostiach vlastné súdne kompetencie. Týmto potvrdzujete, že sa vzdávate akýchkoľvek námietok voči týmto právomociam.

 

Pridajte sa k SMCV, je to zadarmoPartant pour trouver le job de votre vie