Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický sprievodca

Prečo tieto testy?

Cieľom výberového konania je rozpoznať najvhodnejších kandidátov pre úspešné plnenie úloh, ktoré vyžaduje obsadzovaná pozícia, vybrať toho najlepšieho z nich, zhodnotiť ich zručnosti a ich osobnosť a nakoniec zamestnať toho uchádzača, ktorý najlepšie spĺňa dané podmienky a potreby spoločnosti.

 

  • Tieto testy majú dva ciele
    • Po prvé skúmajú schopnosti a profesijné zručnosti uchádzačov, zhodnotia ich osobnosť a stanovia, či je uchádzač vhodný pre danú pozíciu.
    • o Po druhé, poskytujú spoločnosti objektívny základ, ktorý je efektívnym a spravodlivým porovnaním viacerých kandidátov, ktorých osobné profily sa do istej miery líšia.

  • Tieto testy sú postavené na dvoch základných líniách
    • Prvá hlavné linka - kľúčovými prvkami obsadzovanej pozície sú požadované profesijné zručnosti, test tak napovie personalistovi, či daný kandidát spĺňa tieto potrebné zručnosti a kvalifikáciu.
    • Druhá hlavná linka - osobnosť kandidáta, jeho komunikačné zručnosti, ktoré personalistovi odhalia, či daný kandidát spĺňa potrebné kvality pre danú pozíciu.

 

Pridajte sa k SMCV, je to zadarmoPartant pour trouver le job de votre vie