Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Uw praktische gids

Gebruiksvoorwaarden
 • We vragen u om volgende voorwaarden aandachtig te lezen voor u de site bezoekt. Het bezoek van deze site impliceert automatisch dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande auteursrechten en deze heeft begrepen en aanvaard.
 • We verzoeken u deze site te verlaten indien u er niet mee instemt.
 • Sending my cv heeft het recht om onderstaande auteursrechten te wijzigen. U moet deze dus regelmatig raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Indien u de site blijft bezoeken, stemt u dus in met alle aangebrachte wijzigingen.

1. Auteursrechten

 • Deze site is eigendom van sending my cv. Deze site, het project, de tekst, de logo’s en de afbeeldingen, alsook de vorm en de selectie vallen onder het auteursrecht van sending my cv . Het is mogelijk dat bepaalde gegevens van deze site occasioneel afkomstig zijn van derden en/of andere bronnen: hun auteursrechten worden gerespecteerd.
 • Andere handelsmerken en firmanamen kunnen op deze site verschijnen, terwijl ze toch exclusief eigendom van hun respectieve eigenaars blijven.
 • U kunt de inhoud die op deze site vindt, downloaden op voorwaarde dat:
  • Het afdrukken ervan, via deze site, uitsluitend voor persoonlijke doeleinden zonder winstoogmerk is bestemd;
  • Alle auteursrechten, de handelsmerken en de andere eigendomsgegevens intact blijven;
  • U deze gebruiksvoorwaarden volledig aanvaardt en respecteert.
  • Elk ander gebruik van de inhoud die u op deze site vindt, ongeacht of het om reproductie gaat (voor andere doelen dan bovenvermelde doelen), aanpassing, distributie of publicatie, zonder vooraf de schriftelijke toelating van sending my cv te hebben gevraagd, is strikt verboden en impliceert een schending van de auteursrechten van sending my cv.
  • Het downloaden, repliceren of kopiëren van de inhoud van deze site, op eender welke manier, geeft de gebruiker of de bezoeker geen enkel eigendomsrecht op diezelfde inhoud.
  • Het is strikt verboden om de inhoud van deze site voor een andere site te gebruiken zonder vooraf de schriftelijke toelating van sending my cv te hebben gevraagd.

 

2. Dienstverlening / Beperking van de aansprakelijkheid

 • Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, worden de gegevens die op deze site staan en zijn inhoud louter ter informatie meegedeeld.
 • Hoewel sending my cv alle vereiste maatregelen heeft genomen om te verzekeren dat de informatie juist is en om de modaliteiten te controleren die via zijn site toegankelijk zijn op het moment van zijn publicatie, wordt er geen waarborg (noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend) gegeven aan de gebruiker / de surfer dat deze gegevens exact, volledig, up to date zijn, noch dat de site geen fouten bevat, vrij is van virussen of andere schadelijke elementen. Evenmin – op niet beperkte wijze – wat betreft de aanpassing voor een bepaald doel op voorwaarde dat de vigerende wetgeving het toelaat.
 • De gebruiker / de surfer stemt ermee in om alle kosten te dragen die uit het gebruik van deze site voortvloeien.
 • Sending my cv draagt geen enkele aansprakelijkheid – op voorwaarde dat de wettelijke bepalingen deze exceptie zouden toelaten – betreffende het gebruik en/of de interpretatie van de inhoud van deze site. De site wordt ter beschikking gesteld in de staat waarin hij zich bevindt en is beschikbaar op risico van de gebruiker / de surfer, zonder enige waarborg van welke aard ook.
 • Het downloaden, opslaan of op enigerlei verkrijgen van gegevens van deze site gebeurt enkel op uw eigen aansprakelijkheid en uw eigen risico’s; u bent als enige aansprakelijk voor de eventuele schade die uw computersysteem kan treffen of die het verlies van bepaalde gegevens kan veroorzaken.
 • U ziet af van elk verhaal tegen sending my cv en zijn medewerkers voor elke vorm van wettelijke aansprakelijkheid, rechtsvorderingen, schadevergoeding, kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze site, elke vorm van communicatie in overtreding of niet van onderhavige gebruiksvoorwaarden.

3. Hyperlinks

 • Deze site bevat hyperlinks die naar andere sites leiden. U verklaart te erkennen en te aanvaarden dat sending my cv niet aansprakelijk is voor de inhoud van deze sites of van sites die een link naar deze site hebben. Sending my cv verwerpt elke aansprakelijkheid betreffende de reële juistheid, de wettelijkheid, de betrouwbaarheid of de geldigheid van andere sites op deze site.
 • Sending my cv is niet de auteur van de inhoud, de hyperlinks of de diensten die door derden worden aangeboden.
 • Si vous souhaitez un lien sur ce site, vous acceptez expressément au préalable:
  • Indien u een link op deze site wenst, aanvaardt u vooraf uitdrukkelijk:
  • Het uitdrukkelijke, schriftelijke akkoord te vragen van sending my cv;
  • Deze site niet in een andere site toe te voegen en geen directe link naar deze site te creëren;
  • Dat de link - nadat u er geweest bent - noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend aangeeft dat sending my cv een of andere activiteit van een andere site, een onderneming of een juridische entiteit zou steunen en eveneens dat sending my cv niet op bedrieglijke of negatieve wijze in diskrediet wordt gebracht.

 

4. Vertrouwelijkheidsbeleid

 • U bent verplicht om de bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te lezen; deze vormen een deel van de algemene gebruiksvoorwaarden die u inlichtingen geven over de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Indien u met sending my cv communiceert, moet u rekening houden met het feit dat de bescherming van de verzonden en/of ontvangen berichten niet verzekerd is via internet. Met het versturen van belangrijke of vertrouwelijke mededelingen via e-mail, aanvaardt u de kans op bovenvermelde onzekerheid en op een mogelijk tekort aan vertrouwelijkheid op het Internet.
 • Krachtens de wet van 8 december 1992 (voor België) en krachtens de wet van 6 januari 1978 (voor Frankrijk) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikken de gebruikers over een recht op toegang, wijziging, verbetering en schrapping van de gegevens die op hen betrekking hebben. Ze kunnen zich op elk moment gratis en zonder verantwoording verzetten tegen de verspreiding van hun gegevens door een verzoek te sturen naar volgend elektronisch adres: info@sendingmycv.com.

5. Wetgeving / Rechtsmacht

 • Met uw bezoek aan de website aanvaardt u dat alle kwesties betreffende het gebruik van de site door de Belgische wetgeving wordt geregeld.
 • Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegde rechtsmachten in deze materie.
  U erkent af te zien van elk bezwaar tegen deze rechtsmacht.

 

Sluit aan bij SMCV, het is gratisPartant pour trouver le job de votre vie