Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Uw praktische gids

Algemene verkoopsvoorwaarden

Offerte en bestelling

 • Elke verkoop van producten en/of diensten door sending my cv wordt geregeld door onderhavige algemene voorwaarden.
 • Elke bestelling impliceert de aanvaarding door de klant van onderhavige algemene voorwaarden en de afstand van zijn eigen voorwaarden.
 • Elke afwijking moet schriftelijk worden betekend en vereist het expliciete en schriftelijke akkoord van sending my cv.
 • Een bestelling wordt definitief na erkenning door de directie van sending my cv en na betaling van de oorspronkelijke starterrechten.
 • Sending my cv is vrij van elke verplichting bij overmacht.
 • Sending my cv is op geen enkele manier partij in de overeenkomsten betreffende de offertes, verkoop of levering van producten en/of diensten van natuurlijke of rechtspersonen die via zijn internetsite toegankelijk zijn en die met derden worden afgesloten.

2. Prijs

 • De prijs die in de offertes van sending my cv wordt vermeld, is uitgedrukt in euro, incl. BTW. De offerte is geldig gedurende twee maanden na de uitgiftedatum.
 • Bij stijging van de prijs van het materiaal en/of de lonen en/of andere prijselementen, heeft sending my cv het recht om zijn verkoopprijs aan te passen.

3. Levering, aanvaarding en ontvangst

 • De levering, de aanvaarding en de ontvangst van de diensten wordt verondersteld te gebeuren via de site sending my cv.
 • De klant kan geen gedeeltelijke leveringen weigeren.
 • De gebreken van een deel van de levering van de diensten geven de klant niet het recht om de totaliteit van de levering te weigeren.

4. Termijnen

 • De termijnen worden ter informatie meegedeeld en worden zo goed mogelijk gerespecteerd.
 • Een vertraging in de uitvoering van een bestelling kan voor sending my cv niet leiden tot de annulering van de bestellingen in kwestie en kan de klant niet het recht geven om zich ergens anders te bevoorraden voor rekening van sending my cv, of om een schadevergoeding te eisen.
 • De termijnen beginnen te lopen vanaf de verzending van de bestelbon.

5. Klachten

 • Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht betreffende de facturen of de diensten van sending my cv via aangetekend schrijven worden meegedeeld binnen acht dagen volgend op de datum van ontvangst of levering.

6. Betalingsvoorwaarden

 • Behoudens andersluidende afspraak zijn de facturen in euro betaalbaar op de maatschappelijke zetel van sending my cv, hetzij vóór de levering, hetzij contant. Eventuele transfer- en wisselkosten zijn ten laste van de klant.
 • Bij ontstentenis van betaling is er in elk geval, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar verschuldigd.
 • Verder worden onbetaalde facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 15%, met een minimum van 100 euro.

7. Bevoegdheid en geldend recht

 • Bij geschillen zijn de hoven en rechtbanken van Brussel als enige bevoegd.
 • Sending my cv heeft echter het recht om zijn klanten voor elke andere bevoegde rechtsmacht te vervolgen.
 • Het Belgisch recht is van toepassing op de betrekkingen tussen partijen.

8. Annulering

 • De annulering van een bestelling via een bedrijf is enkel mogelijk met het akkoord van sending my cv.
 • Bij annulering is de koper, indien het een bedrijs is, een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50% van de prijs van de bestelling (inclusief BTW.), onder voorbehoud van het recht van sending my cv om een hogere vergoeding te vragen indien hij een groter nadeel kan bewijzen.

9. Intellectuele eigendom

 • Het is de klant strikt verboden om de gegevens die hij op welke manier ook heeft verworven, aan derden mee te delen, ongeacht of dit tegen betaling of gratis is, of om er kopieën van te maken, behalve indien dit om veiligheidsredenen nodig is.
 • Bij inbreuk op bovenvermelde verplichting heeft sending my cv het recht om het contract zonder voorafgaand bericht op te zeggen en alle bijkomende bijstand te stoppen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding of om de schadevergoeding die de leveranciers van sending my cv of de houders van de industriële eigendomsrechten eisen, op de klant te verhalen.

10. Persoonsgegevens

 • Behoudens andersluidende mededeling uitgedrukt door de klant, kan sending my cv de facturatiegegevens van de klant gebruiken om producten en diensten voor te stellen die aan zijn behoeften kunnen voldoen.
 • Wanneer de klant een natuurlijke persoon is, heeft hij het recht om zijn gegevens op elk moment te raadplegen en zich te verzetten tegen hun verwerking, behalve indien deze verwerking nodig is voor de uitvoering van het contract of uit een wettelijke verplichting voortvloeit.
 • De klant beschikt over het recht om verkeerde, onvolledige of niet relevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te wissen.

11. Aansprakelijkheid

 • Sending my cv is in geen geval aansprakelijk voor de kwaliteit van de ingezamelde gegevens die de goede trouw veronderstellen van de persoon die ze bij zijn inschrijving heeft ingevoerd.


12. Rechten van de kandidaten

 

Sluit aan bij SMCV, het is gratisPartant pour trouver le job de votre vie