Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia
Prive-leven

Gelieve volgende vermeldingen, alsook ons beleid betreffende de persoonlijke levenssfeer te lezen voor u deze site bezoekt en/of u op onze newsletter inschrijft. U wordt uitgenodigd om deze documenten te printen of op uw harde schijf of elke andere drager te kopiëren.

1. Wie zijn we?

Sending my cv
Steenweg op Vilvoorde 308
B1745 Opwijk
Belgium
Contact: info@sendingmycv.com

2. Inschrijving op de newsletter

Gelieve volgende stappen te volgen voor u zich inschrijft op de newsletter die op deze site wordt aangeboden:

  • Lees volgende wettelijke vermeldingen, ons beleid betreffende de persoonlijke levenssfeer en de algemene voorwaarden aandachtig en print ze of registreer ze op een gepaste drager. Met het invullen en bekrachtigen van het inschrijvingsformulier erkent u dat u kennis heeft genomen van deze documenten en verklaart u deze zonder voorbehoud goed te keuren;
  • Bevestig de inschrijvingsaanvraag en de gegevens en verbeter eventueel verkeerde gegevens;
  • Sending my cv stuurt u binnen redelijke termijn een ontvangstbewijs van de inschrijving via weergave op het scherm of via e-mail.
  • De inschrijving op de newsletter leidt niet tot de opname van uw gegevens in de databases die onze onderneming commercialiseert.
  • De informatie die u bij uw inschrijving meedeelt, wordt in onze bestanden bewaard en kan op eenvoudig schriftelijk verzoek worden geraadpleegd.
  • We verbinden ons ertoe uw gegevens trouw te behandelen volgens de engagementen die in onderhavig artikel zijn genomen.

 

3. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 

Dit deel is bestemd om het beleid van sending my cv in verband met de bescherming van uw persoonlijke gegevens te verduidelijken. We verbinden ons ertoe uw gegevens te verwerken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Hiertoe delen we het volgende mee:

Finaliteiten van de gegevensverwerking
Sending my cv is een onderneming die gespecialiseerd is in marktstudie van beroepsorganisaties (ondernemingen, verenigingen, overheidsdiensten,…), in Frankrijk, in België en in Europa in het algemeen. Zijn clientèle zelf bestaat uit beroepsorganisaties (ondernemingen, verenigingen, overheidsdiensten,…) die op hun beurt in Frankrijk, in België en in Europa in het algemeen gevestigd zijn en die hun markt willen uitbreiden en/of hun direct communication willen verbeteren.

De persoonsgegevens van de medewerkers van deze structuren die we inzamelen hebben tot doel om de aansprakelijkheden en bekwaamheden van deze werknemers te identificeren (soort, functie, bekwaamheid, professionele interesses, enz) zodat onze klanten doeltreffende en gerichte elektronische communicatiecampagnes van het type "professionele reclame" kunnen voeren (Business-to-Business), meestal via e-mail.
De persoonsgegevens die u doorgeeft of die we inzamelen, worden geregistreerd in de bestanden van sending my cv. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 wordt de database trouwens aangegeven aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacy.fgov.be). Indien u het register van de aangiftes wil raadplegen, kunt u de Commissie op volgend adres bereiken: Hoogstraat 139, 1000 Brussel. Tel: +32.2.213.85.40 - Fax: +32.2.213.85.95 - Mail: commission@privacycommission.be.

De ingezamelde professionele gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld van onze klanten, in functie van hun behoeften en op verschillende manieren: papieren listings, elektronische bestanden, cd-rom, DVD,…

Recht op toegang en op verbetering
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Nadat u uw identiteit hebt aangetoond en een gedateerde en schriftelijke aanvraag hebt ingediend, deelt de heer Jean-Guy Apper, verantwoordelijk voor de gegevensverwerking bij sending my cv, u de gegevens mee die op u betrekking hebben en kan u deze verbeteren indien ze onvolledig, onjuist of overdreven zijn.

U kunt diezelfde aanvraag via e-mail naar volgend adres sturen: info@sendingmycv.com.

 

Recht op opt-in en op opt-out
sending my cv doet alles om de verschillende nationale wetgevingen over publicitaire communicatie via elektronische weg, en meer bepaald de wet van 11 maart 2003 in België te respecteren (meer bepaald het verschil tussen de stelsels die bestaan tussen natuurlijke en rechtspersonen, tussen generieke en persoonlijke adressen, tussen opt-in en opt-out op de pagina http://www.mineco.fgov.be/homepull_fr.htm), alsook de wet op de digitale economie in Frankrijk.
Wanneer sending my cv of zijn klanten uw persoonsgegevens met uw akkoord voor direct marketing gebruiken, hebt u op elk moment het recht om u gratis en zonder verantwoording, te verzetten tegen de ontvangst van reclameboodschappen van hen. U kunt dit recht op eenvoudig verzoek via elektronische mail uitoefenen: info@sendingmycv.com. In dat geval worden uw gegevens op een interne lijst "repoussoir" geplaatst.

Veiligheid en vertrouwelijkheid
Sending my cv verbindt er zich toe alle middelen te gebruiken om elke wijziging, vernieling, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens te verhinderen.

Gebruik van cookies
Cookies zijn relevante informatie die door de site van sending my cv naar het navigatieprogramma van de bezoeker van de site kan worden gestuurd. Deze informatie wordt op zijn computer geregistreerd en worden systematisch aan de server van sending my cv meegedeeld bij elk bezoek van de gebruiker.

De cookies maken het meer bepaald mogelijk om rekening te houden met de gewoonten en voorkeur van de gebruiker en om informatie te sturen die aangepast is aan zijn behoeften. Sending my cv verbindt er zich toe de gegevens die door de cookies worden ingezameld, niet aan derden mee te delen.

Indien u het wenst, kunt u weigeren om cookies te ontvangen door uw navigator op gepaste wijze te configureren. We waarschuwen u echter dat het weigeren van cookies uw navigatie op onze website minder comfortabel kan maken.

4. Algemene voorwaarden

  • Het feit dat u beroep doet op de prestaties en diensten die deze site aanbiedt, is onderworpen aan de toepassing van onze algemene voorwaarden.

 

5. Aansprakelijkheid

  • De informatie op deze site wordt enkel ter informatie meegedeeld. Sending my cv wijst elke aansprakelijkheid af (inclusief bij nalatigheid) voor alle gevolgen die voortvloeien uit de beslissingen die worden genomen op basis van de informatie op deze site, onder voorbehoud van onze verplichtingen als aansprakelijke voor de verwerking in de zin van de WPG. Aarzel niet om uw vragen betreffende de informatie op deze site aan ons over te maken. Deze site bevat hyperlinks naar sites van derden. Deze links worden aangeboden voor het gemak van de gebruiker. Sending my cv oefent geen controle uit op bovenvermelde sites en draagt geen enkele aansprakelijkheid betreffende hun inhoud of hun praktijken. Het feit dat een andere website een link bevat naar de website van sending my cv betekent niet dat sending my cv deze site aanbeveelt of de meningen van deze site onderschrijft.

6. Intellectuele eigendom
 

  • De intellectuele eigendomsrechten van deze website behoren toe aan sending my cv. Elke representatie of reproductie, zelfs gedeeltelijk, van onderhavige site, onder welke vorm ook, inclusief via fotokopie, fotografie, microfilm, magneetband, schijf of elk ander elektronisch middel, is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de auteur of zijn rechthebbenden. Hetzelfde geldt voor alle logotypes, merken en andere documenten betreffende onze partners en onze klanten. Elke inbreuk op deze rechten kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolgingen.

 

Rejoignez SMCV, c’est gratuitPartant pour trouver le job de votre vie