Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický průvodce

Všeobecné obchodní podmínky

1. Nabídka a objednávka

 • Veškerý prodej produktů a/nebo služeb společností „Sending my CV“ (dále jen SMCV) se řídí těmito obchodními podmínkami.
 • Odesláním závazné objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 • Jakákoli změna musí být učiněna písemně a SMCV s ní musí výslovně souhlasit.
 • Objednávka je platná pouze po schválení managementu SMCV a po zaplacení vstupních poplatků.
 • Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli společnosti SMCV, je tato společnost zproštěna jakýchkoli závazků.
 • Sending My CV není společností, která by zajišťovala dohody týkající se nabídky, prodeje nebo dodávkou produktů a/nebo služeb mezi jednotlivci, právními osobami dostupnými skrze internetové stránky a vstupovala do jednání se třetí stranou.

2. Cena

 • Veškeré kupní ceny uvedené v nabídce SMCV jsou uvedeny v Eurech a nezahrnují DPH. Nabídka je platná dva měsíce od vydání.
 • Sending My CV má právo na změnu prodejní ceny v případě vzrůst cen materiálů a/nebo mezd a/nebo ostatních cenotvorných částí.

3. Dodací podmínky

 • Doručení, dodání, příjem a převzetí služeb probíhá skrze Internetové stránky společnosti SMCV.
 • Zákazník nemůže odmítnout částečné dodání služeb.
 • Selhání jedné strany v dodání služeb neopravňuje zákazníka odmítnout celou zakázku.

4. Lhůty

 • Uvedená lhůta je pouze orientační a bude splněna v nejkratší možné době.
 • Zpoždění ve splnění objednávky neopravňuje Sending My CV ke zrušení objednávky, ani neopravňuje klienta, aby si objednané služby opatřil u jiné společnosti a nárokoval si výlohy.
 • Lhůta se začíná počítat od odeslání objednávky.

5. Reklamace

 • Reklamaci týkající se fakturací nebo služeb Sending My CV můžete uplatnit mailem registrovaného zákazníka osm dní od doručení faktury či služeb, počínaje následujícím dnem od data jejich doručení.

6. Platební podmínky

 • Pokud není dohoda jiná, faktury a platby je možné uhradit v Eurech v registrované kanceláři SMCV před doručením nebo v hotovosti. Klient hradí veškeré výlohy v souvislosti s převodem peněz a poplatky za výměnu platby z jiné měny.
 • Bez ohledu na okolnosti, pokud není platba uhrazena do data splatnosti, bude naúčtován úrok 12% ročně bez předchozího upozornění.
 • Nezaplacené faktury a platby budou automaticky a bez předchozího upozornění účtovány jednorázovou částkou 15% kompenzace, v minimální výši 100€.

7. Soudní pravomoci a zákony

 • Soudy Bruselu mají výhradní soudní pravomoci řešit jakýkoli spor.
 • Nicméně si Sending My CV vyhrazuje právo na zahájení právního řízení proti svým klientům dříve, než jakýkoli jiný soud se soudními pravomocemi.
 • Vztahy mezi stranami se řídí zákony Belgie.

 

8. Odstoupení od smlouvy

 • Objednávka může být zrušena pouze se souhlasem Sending My CV.
 • Pokud bude objednávka zrušena, bude naúčtován jednorázový storno poplatek ve výši 50% z ceny včetně DPH, s nárokem na další poplatek v případě, že se prokáže, že Sending My CV utrpěla vyšší finanční ztráty.

9. Intelektuální vlastnictví

 • Je přísně zakázáno, aby klient posílal nabyté informace třetí straně, ani po dobrém uvážení. Dále je zakázáno vytvářet kopie dokumentů, pokud tyto neslouží k bezpečnostním účelům.
 • V případě porušení výše uvedených nařízení, Sending My CV si vyhrazuje právo na omezení nebo ukončení smlouvy a učinění jakýchkoli dodatečných opatření bez poškození práv na odškodnění nebo přenechání vzniklých škod na dodavatelích SMCV, a to vše bez předchozího upozornění.

10. Osobní údaje

 • Pokud se klient nevyjádří jinak, Sending My CV použije fakturační údaje, týkající se klienta, na další nabídku produktů a služeb, o které by klient mohl mít zájem.
 • Pokud je klientem fyzická osoba, může kdykoli rozhodovat o nakládání se svými osobními údaji a zabránit jejich zpracování, pokud to nezabraňuje v naplnění smluvní dohody nebo pokud to nevyžadují právní závazky.
 • Klient má právo opravit, doplnit nebo vymazat jakékoli chybné, neúplné nebo nepřesné údaje.

11. Právní odpovědnost

 • Za žádných okolností není Sending My CV odpovědná za správnost a přesnost sebraných údajů. Předpokládá se, že osoby poskytující informace během registrace, tak činí poctivě a spolehlivě.

 

Přidejte se k SMCV, je to zdarmaPartant pour trouver le job de votre vie