Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický průvodce

Uživatelské podmínky
 • Než vstoupíte na tyto stránky, pečlivě si přečtěte následující Podmínky. Vstupem na tyto Internetové stránky automaticky potvrzujete, že jste četli a přijali níže uvedené Podmínky.
 • Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto Internetové stránky.
 • Sending my CV si vyhrazuje právo na změnu níže uvedených autorských práv.
  V souvislosti s tím je nutné, abyste se pravidelně informovali o veškerých změnách na těchto internetových stránkách. Pokud budete i nadále navštěvovat tyto stránky,  přijímáte tak jejich veškeré změny a úpravy.

1. Autorská práva

 • Tyto Internetové stránky jsou vlastnictvím společnosti Sending my CV (dále jen Sending my CV). Tato stránka, tento projekt, uvedený text, loga společnosti, reprezentace a forma spadají pod autorská práva společnosti Sending my CV. Je možné, že na těchto Internetových stánkách najdete informace, které pochází od třetí strany a/nebo jiných zdrojů. V takovém případě se tak děje v souladu s jejich autorskými právy.
 • Na těchto internetových stránkách se mohou objevit názvy jiných společností a obchodní známky, které nadále zůstávají ve vlastnictví jejich majitelů.
 • Obsah těchto stránek si můžete stáhnout za následujících podmínek:
  • Tisk informací z těchto stránek je určeno pouze pro osobní potřeby a nevýdělečnou činnost.
  • Všechna autorská práva, obchodní známky a další informace zůstanou neporušené.
  • Tyto podmínky bezpodmínečně akceptujete a přizpůsobíte se jejich požadavkům.
  • Jakékoli jiné použití obsahu těchto Internetových stránek – rozšiřování (za jiným účelem, než je uvedeno výše) nebo jejich adaptace, distribuce nebo publikování bez předchozího písemného svolení Sending my CV je přísně zakázáno a znamená porušení autorských práv Sending my CV.
  • Stahování, kopírování a rozmnožování obsahu těchto stránek v žádném případě neposkytuje uživateli vlastnická práva na tento obsah.
  • Je přísně zakázáno použít obsah těchto Internetových stránek na jiných stránkách bez předchozího písemného souhlasu Sending my CV.

2. Poskytováni služeb / Omezení odpovědnosti

 • Pokud není uvedeno jinak, informace na těchto Internetových stránkách a jejich obsah slouží pouze pro informační účely.
 • Přestože společnost Sending my CV učinila všechna opatření, aby zaručila správnost informací uvedených na těchto Internetových stránkách a prověřovala všechna opatření dostupné na těchto Internetových stránkách v době jejich zveřejnění, Sending my CV nezaručuje (ani explicitně ani implicitně) uživateli těchto Internetových stránek, že informace jsou správné, úplné, aktuální nebo že stránky neobsahují chyby a závadný materiál (viry atd.) ani s ohledem na přebírání informací pro specifické účely a záměry podle platného práva.
 • Uživatel souhlasí s tím, že uhradí veškeré náklady spojené s užíváním těchto stránek.
 • Sending my CV nebere žádnou odpovědnost jakéhokoli druhu – za předpokladu, že zákon takovou výjimku umožňuje – týkající se použití nebo interpretace obsahu těchto Internetových stránek. Tyto Internetové stránky jsou přístupné za těchto podmínek a jsou dostupné na vlastní riziko uživatele bez jakékoli záruky.
 • Stahování, ukládání nebo získávání jakýchkoli informací z této Internetové stránky je možné pouze na vlastní riziko a zodpovědnost. Uživatel je zodpovědný za jakoukoli škodu nebo ztrátu dat na svém počítači.
 • Zříkáte se jakékoli náhrady od Sending my CV a jejích zaměstnanců za jakýkoli druh škody, za právní jednání, za náklady spojené s používáním těchto stránek a za jakýkoli druh komunikace ať se týká porušení těchto podmínek či čehokoli jiného.

3. Hypertextový odkaz

 • Tyto Internetové stránky obsahují hypertextové odkazy na jiné stránky. Potvrzujete, že jste srozuměni s tím, že Sending my CV není odpovědná za obsah těchto stránek nebo za stránky, které odkazují na Internetové stránky Sending my CV. Sending my CV se zříká jakékoli odpovědnosti za obsah, správnost, legálnost, spolehlivost nebo platnost stránek, na něž odkazuje. Sending my CV není autorem jejich obsahu, hypertextových odkazů ani služeb, které třetí strana poskytuje.
 • Pokud chcete použít odkaz na tuto Internetovou stránku, musíte předem výslovně souhlasit s následujícími podmínkami:
 • Podat písemnou žádost Sending my CV o písemné svolení.
  • Nevkládat odkaz na tyto Internetové stránky a nevytvářet žádné přímé odkazy s těmito Internetovými stránkami.
  • Po návštěvě stránek, musí být zřejmé, že Sending my CV nepodporuje aktivitu žádných jiných stránek, že společnosti a právnické osoby ani explicitně ani implicitně, a že není jakýmkoli způsobem diskreditována.

4. Ochrana soukromí

 • Před vstupem na tyto Internetové stránky se seznamte s předpisy o ochraně soukromí.
 • Tyto předpisy jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek, které Vás informují o zpracovávání Vašich osobních údajů
 • Pokud komunikuje se Sending my CV prostřednictvím internetu, musíte brát v úvahu, že není ochrana odeslaných a přijatých zpráv zaručena. Posláním důležitých informací e-mailem souhlasíte s výše zmíněným možným rizikem ztráty soukromí na internetu.
 • Na základě zákona z 8. prosince 1992 (v Belgii) a zákona z 6. ledna 1978 (ve Francii) týkající se ochrany soukromí s ohledem na osobní údaje, uživatelé mají právo jakkoli upravovat, měnit a vymazat údaje, které se jich týkají. Kdykoli mohou vznést námitku, bezplatně a bez nutnosti podání jakéhokoli vysvětlení, proti šíření jejich osobních údajů, zasláním žádosti na následující e-mailovou adresu: info@sendingmycv.com.

5. Právní opatření

Návštěvou těchto Internetových stránek souhlasíte s tím, že veškeré spory spojené s užíváním těchto Internetových stránek spadají pod belgickou legislativu.
Bruselské soudy mají v těchto záležitostech vlastní soudní kompetence. Tímto potvrzujete, že se vzdáváte jakýchkoli námitek vůči těmto pravomocem.
Proč tyto testy?
Cílem výběrového řízení je rozpoznat kandidáty nejlépe vybavené pro úspěšné plnění úkolů, které vyžaduje obsazovaná pozice, vybrat toho nejlepšího z nich, zhodnotit jejich dovednosti a jejich osobnost a nakonec zaměstnat toho uchazeče, který nejlépe splňoval dané podmínky a potřeby společnosti.

 

Přidejte se k SMCV, je to zdarmaPartant pour trouver le job de votre vie